Саркоцистоз тварин (поширення, патогенез, діагностика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації викладено матеріали із вивчення поширення та частки інвазування збудниками саркоцистозу великої рогатої худоби та свиней в Північно-Західному, Центральному і Південно-Східному регіонах України. Встановлено вікову динаміку саркоцистозу великої рогатої худоби та свиней. Визначено інтенсивність та екстенсивність інвазії серцевого м’язу, ніжок діафрагми та найдовшого м’язу спини за спонтанного саркоцистозу великої рогатої худоби та свиней. Встановлено мікроскопічні зміни міокарду великої рогатої худоби за спонтанного саркоцистозу. Досліджено особливості патогенезу за експериментального саркоцистозу собак на основі клінічних ознак, морфологічних показників крові та біохімічних показників сироватки крові. Виявлено макроскопічні та мікроскопічні зміни в органах собак за експериментального саркоцистозу, а також встановлено можливість розвитку гаметогонії та спорогонії саркоцист в ендотеліальних клітинах судин печінки собаки, як дефінітивного хазяїна

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.11 Parasitology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The material of the study on distribution and extent of Sarcocystis invasion of cattle and pigs in the Northwestern, Central and Southeastern regions of Ukraine are represented in the thesis. Age dynamics of sarcocystis infestation in cattle and pigs is determined. The intensity and extensity of spontaneous sarcocystis invasion of the cardiac muscle, crura diaphragmae and m. longissimus dorsi of cattle and pigs are determined. Microscopic changes in the myocardium of cattle in case of spontaneous sarcocystosis are described. The features of the pathogenesis of experimental sarcocystosis of dogs based on clinical signs, morphological and biochemical parameters of blood are investigated. Macroscopic and microscopic changes in the organs of dogs in case of experimental sarcocystosis are detected and the possibility of gametogony and sporogony of sarcocysts in the endothelial cells of hepatic blood vessels of the dog as a definitive host is showed

Ключові слова

саркоцистоз, велика рогата худоба, свині, собаки, поширення, патогенез, макроскопічні зміни, мікроскопічні зміни

Бібліографічний опис

Саркоцистоз тварин (поширення, патогенез, діагностика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.11 "Паразитологія" / В. Є. Зворигіна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання