Фітоіндекація полезахисних лісових смуг Правобережного Лісостепу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена дослідженню формування лісового біогеоценозу полезахисних лісових смуг Правобережного Лісостепу. Проаналізовано ґрунтово-кліматичні умови в регіоні досліджень у розрізі формування біотопів агроландшатфів. Досліджено верхній родючий шар ґрунту під наметом полезахисних лісових смуг та на прилеглих агрофонах на ряд фізико- хімічних показників. Встановлено підвищений вміст гумусу під наметом лісових смуг порівняно з агрофонами, що пов’язано з накопиченням органічної речовини внаслідок опаду і мінералізації лісової підстилки в насадженнях та виносом зі збором урожаю на полях. Обґрунтовано використання багаторічних даних клімату для встановлення гігротопів полезахисних лісових смуг. Проаналізовано живий надґрунтовий покрив під наметом полезахисних лісових смуг за його видовим складом, ценотичною структурою, проективним покриттям. Встановлено, що проективне покриття живого надґрунтового покриву залежить від зімкнутості крон та світлопроникності намету насаджень. У фітоценотичній структурі трав’яної рослинності переважають здебільшого сильванти, за винятком лісових смуг, де вплинув антропогенний фактор у вигляді пожеж, рубок догляду. Розраховано показники фіторізноманіття та вирівняності (індекс Шенона, індекс Симпсона, індекс Пієлу) на основі даних про видовий склад та участь видів у проективному покритті. Виявлено, що найбільше видове різноманіття живого надґрунтового покриву властиве для високозімкнутих насаджень з перевагою автохтонних видів деревної рослинності. Проаналізовано існуючу просторово-параметричну структуру лісової компоненти лісоаграрних ландшафтів та надано рекомендації виробництву щодо підвищення їхнього еколого-економічного потенціалу

Опис

Thesis for awarding the degree of Candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the investigation of the formation of forest ecosystems of windbreaks of Right-Bank Forest-Steppe zone. There were analyzed soil and climatic conditions in the region of research in terms of biotopes formation in agricultural landscapes. It’s researched the top fertile soil under a canopy of windbreaks and on the adjacent agricultural fields into a number of physical and chemical parameters. The humus increasing has been determined under canopy of forest windbreaks in comparison with agricultural fields because of the accumulation of organic matter and mineralization of forest litter in the stands and the removal of humus with harvesting of the fields. It is substantiated the application of long-term climate data for determination of soil moisture classes of windbreaks. Living ground cover under a canopy of windbreak has been analyzed in his species composition, cenotic structure and projective cover rate. It’s determined that the living ground cover projective percent depends on canopy density and light transmission of stands’ canopies. It’s found out that mostly forest species have dominated in phytocoenotic structure of grass vegetation, except windbreaks, where was anthropogenic factor’s impact, as fires, thinning etc. It were calculated indices of phytodiversity (Shannon index, Simpson index, Pielou index) based on species composition and species participation in the projective cover. It was revealed that most diversity of living ground vegetation is inherent for stands with high canopy density with advantage of indigenous species in woody vegetation. It was analyzed the existing space-parametric structure of forest components in forest-agricultural landscapes and given recommendations to the production about how to improve ecological and economic potential of forest-agricultural landscapes

Ключові слова

агроландшафт, полезахисна лісова смуга, фітоіндикація, біогеоценоз, біоценоз, живий надґрунтовий покрив, ценотична структура, оптимізація, фіторізноманіття, екомережа

Бібліографічний опис

Фітоіндекація полезахисних лісових смуг Правобережного Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Г. О. Лобченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання