Економічні та екологічні інструменти державного адміністрування раціонального використання та охорони земель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертація містить теоретичні, методичні і практичні узагальнення та рекомендації з вирішення важливого наукового завдання – вдосконалення економічних, екологічних та землевпорядно-правових інструментів державного адміністрування раціонального використання та охорони земель. У теоретичному відношенні визначено сутність поняття «державне адміністрування раціонального використання та охорони земель», узагальнено зарубіжний досвід державного адміністрування раціонального використання та охорони земель, здійснено аналіз та обрано оптимальний набір інструментів державного адміністрування раціонального використання та охорони земель. Також проаналізовано тенденції розвитку державного адміністрування раціонального використання та охорони земель в Україні та здійснено оцінку ефективності існуючого рівня адміністрування землекористування. У методологічному аспекті запропоновано напрями удосконалення землевпорядно-правового, економічного та екологічного інструментарію державного адміністрування використання та охорони земель. У прикладному плані розроблено комплекс логічно-смислових моделей розвитку системи державного адміністрування раціонального використання та охорони земель в Україні загалом та на регіональному рівні. Обґрунтовано пропозиції з визначення розмірів штрафних санкцій за порушення земельного законодавства в контексті охорони земель та удосконалено методичні підходи до оцінювання обмежень у використанні земель приватної власності, обтяжених їх консервацією

Опис

Dissertation for the Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.06 Economics of Natural Resources and Environment. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 2017. The dissertation contains theoretical, methodological and practical summaries and recommendations for solving important scientific problem - improving the economic, environmental and legal instruments of state administration of rational use and protection of land. In theoretical terms the essence of the concept of «public administration of rational land use and protection» is defined, international experience of public administration of rational use and protection of lands is summarized, the best set of tools for Public Administration of rational use and protection of land is analyzed and selected. Also, the trends of public administration of rational use and protection of land in Ukraine are analyzed and the effectiveness of existing land administration is estimated. In the methodological aspect, the ways of land management, legal, economic and environmental instruments Public Administration land use and protection improving are suggested. In practical terms, a set of logical-semantic models of public administration of rational use and protection of land in Ukraine on the national and regional levels are developed. Suggestions, how to determine the size of fines for violation of land laws in the context of protection of land and methodical approaches to the evaluation of land use restrictions on private property, burdened with their conservation are justified

Ключові слова

державне адміністрування використання та охорони земель, економічні інструменти, екологічні інструменти, землевпорядно-правові інструменти, адміністрування землекористування

Бібліографічний опис

Економічні та екологічні інструменти державного адміністрування раціонального використання та охорони земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Л. А. Свиридова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання