Розробка пневмомеханічного апарата точного висіву з активною коміркою направленої дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Робота присвячена проблемі підвищення точності висіву насіння основних технічних просапних культур шляхом введення в конструкцію пневмомеханічного висівного апарата дозатора з направленим вектором дії. В результаті використання нового конструктивного рішення дозатора, підвищено точність виконання технологічного процесу формування регулярного однозернового потоку. Встановлено зв’язок між відстанню до частинки і силою її присмоктування коміркою. Одержано рівняння динаміки руху частинки і часу експозиції насінини з коміркою та проведено аналіз зусиль, що діють на насінини при переміщені їх дозатором з орієнтованою коміркою. Обґрунтовано раціональні фази роботи висівного апарата з дозатором направленої дії і визначено параметри його роботи. Встановлено закономірності появи пропусків і двійників в залежності від основних технологічних параметрів роботи висівного апарата: швидкості руху дозуючого елемента і ступеня розрідження у вакуумній камері. Визначено значення стохастичних показників точності виконання технологічного процесу висіву, якими підтверджено переваги апарата з дозатором направленої дії в порівнянні з серійним.

Опис

Thesis on competition the scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.05.11 –Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The work is devoted to a problem of increasing of seeds sowing precision of main technical cultivated cultures by introduction to a design of the pneumomechanical seeding apparatus of doser with directed action vector. As a result of use of the new constructive solution of the doser, it is increased the precision of technological process performance of formation of a regular one-grain stream. The connection between distance to a particle and force of its suction by a cell is done. The equations of dynamics of a particle movement and time of seeds exposition from a cell are received and analysis of the efforts operating on seeds when moving by them of the doser with the oriented cell is carried out. The reasonable rational phases of sowing apparatus operation with the doser of directed action and certain parameters of its work are given. The regularities of appearance of omissions and doubles depending on the main technological parameters of operation of the sowing apparatus: speeds of the dosing element movement and depression degree in a vacuum chamber are determined. The values of stochastic indicators of precision of sowing technological process performance which have confirmed advantages of apparatus with the doser of directed action in comparison with the serial are defined.

Ключові слова

пневмомеханічний висівний апарат, насінина, комірка, технологічний процес, дозатор з направленим вектором дії, точність висіву

Бібліографічний опис

Розробка пневмомеханічного апарата точного висіву з активною коміркою направленої дії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / П. С. Попик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання