Вібромеханічна інтенсифікація процесів сушіння оліємісткої сировини : монографія

Анотація

У монографії відзначено основні тенденції виробництва олії з соня-шнику, сої, ріпаку та інших енергетичних культур та перспективи її вико-ристання при створенні альтернативних джерел енергії, у переробних та харчових виробництвах. Проаналізовано ефективні способи сушіння даної сировини при застосуванні інфрачервоного опромінення. Обґрунтовано доцільність використання у досліджуваних процесах віброконвеєрних систем, які дозволяють разом з інтенсифікацією обробки забезпечити по-шарову рівномірність температурного поля у масі сипкої продукції. Запро-поновані схеми віброхвильових інфрачервоних сушарок дають можливість значно зменшити металоємність приводного механізму та енерговитрати при його експлуатації порівняно з типовими віброконвеєрними прототи-пами. Розроблено математичні моделі досліджуваних технічних систем при використанні методів Лагранжа і Коші, другої теореми подібності та теорії розмірностей. Представлено приклад інженерного розрахунку та техніко-економічний аналіз інфрачервоної сушарки з віброхвильовим ін-тенсифікатором. Монографія може бути корисною широкому загалу науковців, тех-нологів, конструкторів, аспірантів та магістрантів технічних спеціальнос-тей за напрямами підготовки «Харчові технології», «Галузеве машинобу-дування»

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоре-сурсів і природокористування України, протокол № 4 від 22.11.2017 р.

Ключові слова

сушіння оліємісткої сировини

Бібліографічний опис

Вібромеханічна інтенсифікація процесів сушіння оліємісткої сировини : монографія / І. П. Паламарчук [та ін.]. - К. : комп, 2017. - 325 с.

Зібрання