Обґрунтування параметрів двофазної сошникової системи для просапних сівалок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації наведено дослідження, що мають на меті покращення показників якості сівби просапних культур в сучасних технологіях землеробства. Побудовано математичну модель руху двофазної сошникової системи та проведено імітаційне моделювання, що дало змогу визначити можливість двофазної сошникової системи виконувати заданий режим роботи при зміні таких параметрів функціонування як, наприклад, амплітуда і частота надходження нерівностей до сошникової системи, маса щілиноутворювача та вдавлюючого дисків, коефіцієнт затухання ξ, коефіцієнт підсилення K тощо, при наявності систематичних та випадкових похибок вимірювальних та контролюючих елементів. Порівняльну оцінку робити двофазної сошникової системи проводили в польових умовах шляхом визначення коефіцієнтів варіації глибини заробки насіння, відстані між рослинами в рядку, польової схожості насіння та середньої щільності ґрунту в зоні розміщення насіння. Виконано техніко-економічну оцінку застосування двофазних сошникових систем на просапних сівалках

Опис

Thesis for degree of Candidate of Technical Sciences, special field 05.05.11 «Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In dissertation the research was aimed at improving the quality of sowing of cultivating crops in modern agricultural technologies. The mathematical model of motion of two-phase coulter system is constructed. And service-simulating test was conducted which made it possible to determine the possibility of two-phase coulter systems to perform given mode of operation when changing such parameters such, for example, amplitude and frequency of arrival of unevenness to coulter system, mass of slit-like port and impressed disks, fading and magnifying coefficient and other, in presence of systematic and random errors metrical and control elements. The technical and economic assessment of application of two-phase coulter systems on row seeders was performed

Ключові слова

якість сівби, двофазна сошникова система, твердість ґрунту, автоматизована система керування

Бібліографічний опис

Обґрунтування параметрів двофазної сошникової системи для просапних сівалок: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" / Ю.О. Росамаха ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання