Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та імунітету в організмі перепелів за дії наноаквахелатів селену і германію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено вивченню фізіологічних параметрів організму перепелів за впливу наноаквахелатів селену, германію та їх комплексу, які використовувались для обробки перепелиних яєць під час інкубації. Зокрема, з’ясовано показники сомітогенезу, росту і розвитку перепелиних ембріонів. Досліджено особливості пероксидного окиснення ліпідів, окисної модифікації білків, ферментів антиоксидантного захисту та стану ендогенної інтоксикації в тканинах печінки перепелів в ембріональний та ранній постембріональний періоди розвитку птиці за дії наноаквахелатів селену, германію та їх комплексу. Вивчено гематологічні показники крові і вміст гемоглобіну. Досліджено фізіологічний стан виведеного молодняку перепелів добового та 5-добового віку, вивчено імунний захист організму за показниками клітинного (Т- і В-лімфоцитів, їх субпопуляцій, фагоцитарної активності та фагоцитарного числа псевдоеозинофілів) і гуморального імунітету (вміст загальних імуноглобулінів та їх класи, циркулюючі імунні комплекси) за впливу наноаквахелатів селену, германію та їх комплексу. З’ясовано показники обміну білків: вмісту загального білка крові, альбумінів і глобулінів. На основі проведених досліджень і отриманих даних визначено оптимальні дози наноаквахелатів селену ‒ 0,05 мкг/кг, германію ‒ 5,0 мкг/кг та їх комплексу. Встановлено, що в цих дозах препарати сприяють збільшенню виводу і виводимості кондиційного молодняку, зменшенню процесів пероксидного окиснення, окисної модифікації білків та стану ендогенної інтоксикації, а також посиленню імунного захисту

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of veterinary sciences after specialty 03.00.13 «Human and Animal Physiology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. Dissertation is devoted to the study of quail’s organism physiology parameters under selenium, germanium nanoaquachelate and their complex influence, which was used for treatment of quail’s eggs during incubation. In particular, the soma genesis indexes, growth and development of quail’s embryos are found out. The features of lipidheroxideoxidation, oxidizing modification of albumens, antioxidationenzymes defence and state of endogenous intoxication are investigated in quails liver tissues in an embryo and early post-embryonic periods of bird development under the selenium, germanium nanoaquachelateand their complexactions. The haematological indexes of blood and content of haemoglobin are studied. The physiology state of the1- and 5-day's age quails saplings is shown out, immune defence of organism is studied on the indexes of cellular (Т- and В-lymphocytes, their subpopulations, phagocytic activity and phagocytic number of semieosinophile) and humoral immunity (content of general immunoproteins and their classes, circulatory immune complexes) under selenium, germanium nanoaquachelateand their complex influence. The albumens exchange indexes are found out: general protein content of blood, albumens and globulins. On the basis of the conducted researches the optimal doses for selenium ‒ 0.05 mcg/kg, germanium ‒ 5.0 mcg/kg and their complex. It is set that these doses of preparations assist the hatching increase and hatching out standard to the saplings, diminishing the processes of heroxideoxidation, oxidizing modification of albumens and state of endogenous intoxication, and also increase the immune defence

Ключові слова

перепели, яйця, інкубація, соміти, ферменти антиоксидантного захисту, імунореактивність, наноаквахелати, селен, германій

Бібліографічний опис

Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та імунітету в організмі перепелів за дії наноаквахелатів селену і германію: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / А.А. Ємельяненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання