Формування, розподіл та використання прибутку спиртових заводів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів формування, розподілу і використання прибутку спиртових заводів України. В результаті вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел уточнено сутність економічної категорії «прибуток», розширено його класифікацію, удосконалено поняття «управління прибутком». Розроблено дескриптивну модель процесного управління прибутком, яка є теоретичним підґрунтям для створення принципово нової системи управління спиртовими заводами. Проаналізовано тенденції розвитку спиртових заводів України. За допомогою показників рентабельності, коефіцієнта податкового тиску та порівняння приросту активів підприємств з доходами, які можна отримати з альтернативних джерел, здійснено оцінку ефективності управління прибутком досліджуваних підприємств. Розроблено модель комбінованого управління спиртовими заводами на засадах зміни структури їх власності з державної на державно-приватну, системи управління, ціноутворення, асортименту, каналів реалізації і використання прибутку, що дає змогу спрогнозувати розвиток спиртових заводів у короткостроковому періоді та зробити підприємства цієї галузі більш прибутковими і привабливішими для інвестування

Опис

Dissertation on gaining scientific degree of candidate of economic science on specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of economical activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. This research focuses on theoretical, methodological and practical aspects of formation, distribution and use of profit distilleries Ukraine. As a result of research and summarize domestic and foreign literature the essence of economic categories "profit" expanded its classification improved the term profit. Developed descriptive model of process management profit, which is the theoretical basis for a fundamentally new system of alcohol factories. Has been analyzed the tendencies of development the distilleries Ukraine. With the profitability, the tax burden ratio and comparing asset growth companies with revenues that can be obtained from alternative sources assesses the efficiency of the studied profit enterprises. The model combined control alcohol plants on the basis of changes in the structure of ownership from public to public-private, management, pricing, product range, distribution channels and use of profit, which allows to predict the development of distilleries in the short term and make the company more profitable the industry and attractive for investment

Ключові слова

прибуток, управління прибутком, спиртові заводи, собівартість, ціна, доходи, витрати, рентабельність, ринок, продукція, податковий тиск, попит, дивіденди

Бібліографічний опис

Формування, розподіл та використання прибутку спиртових заводів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. О. Гавриш ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання