Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладного завдання, яке полягає у підвищенні енергоефективності виробничих процесів виробництва хлібобулочної продукції шляхом реалізації раціональних режимів функціонування електротехнологічного комплексу хлібокомбінату із використанням енергоефективних технологій керування технологічними процесами. Проведено аналіз функціонування сучасних хлібопекарських комплексів, теоретичні та практичні дослідження процесу виробництва хлібобулочних виробів та обґрунтовано напрями підвищення енергоефективності режимів роботи комплексу із врахування асортиментних обмежень та показників якості готової продукції. Розроблено концептуальну модель електротехнологічного комплексу виробництва хлібобулочної продукції, на її основі досліджено енергетичні потоки та комплекс математичних моделей енергетично-виробничих процесів хлібокомбінату. Проведено експериментальні дослідження на виробничому об’єкті та визначено взаємозв’язки між технологічними та економічними параметрами виробництва хлібобулочних продуктів із метою оцінки можливих шляхів підвищення енергоефективності. Обґрунтовано математичний апарат та удосконалено комплекс моделей оцінки енергоефективності процесів виробництва хлібобулочної продукції, імітаційним моделюванням перевірено їх на адекватність та технологічну відповідність. Обґрунтовано використання та синтезовано систему керування, яка враховує при виборі енергоефективного режиму функціонування асортиментне завдання, добову вартість енергоресурсів та використання когенераційного обладнання, в існуючій архітектурі електротехнологічного комплексу хлібокомбінату, та шляхом імітаційного моделювання встановлює її функціональну якість. Проведено перевірку роботи електротехнологічного комплексу виробництва хлібобулочної продукції із енергоефективною системою керування у виробничих умовах та розроблено рекомендації щодо практичного використання створеної методики підвищення енергоефективності функціонування електротехнологічного обладнання

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences on the specialty 05.09.03 «Electrical Engineering Complexes and Systems». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to solving a scientific and applied problem, which consists in increasing the energy efficiency of production processes of bakery production by implementing rational modes of functioning of the bakery's electrical complex with the use of energy-efficient technologies of control of technological processes. The analysis of functioning of modern baking complexes, theoretical and practical researches of the process of production of bakery products and substantiation of directions of increasing energy efficiency of the operating modes of the complex taking into account assortment constraints and quality indices of finished products are carried out. The conceptual model of the electrotechnological complex of bakery production is developed, on its basis energy flows and a complex of mathematical models of energy-production processes of the bread-baking plant are investigated. Experimental research was carried out at the production site and the interconnections between the technological and economic parameters of bakery products production were evaluated in order to assess possible ways to increase energy efficiency. The mathematical apparatus was substantiated and the complex of models of estimation of energy efficiency of processes of production of bakery products was perfected, imitative modeling was checked for adequacy and technological conformity. The use and synthesis of the control system, which takes into account the assortment task, the daily cost of energy resources and the use of cogeneration equipment in the existing architecture of the bakery's electrical complex, is taken into account when selecting the energy efficient mode of operation, and it establishes its functional quality through simulation modeling. The work of the electrical complex for the production of bakery products with an energy efficient control system in the production environment was tested and recommendations were made regarding the practical application of the established methodology for increasing the energy efficiency of the operation of the electrotechnological equipment

Ключові слова

електротехнологічний комплекс, енергоефективність, електроенергія, теплова енергія, когенерація, керування, нейронна мережа, мережа Петрі, економічна ефективність

Бібліографічний опис

Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи " / В.В. Момотюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання