Дефектоскопія фанери ударно-акустичним методом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково-практичного завдання – застосування ударного неруйнівного методу контролю якості фанери, яка базується на основних положеннях теорії коливань і враховує вплив технологічних особливостей процесу. Представлено аналіз сучасних методів неруйнівного контролю якості деревини та композиційних матеріалів. Проведено аналіз реологічних властивостей фанери та досліджено залежність електричного сигналу п’єзомодуля від механічного зсуву пластин фанери. Вдосконалено ударно-акустичний метод та розроблено пристрій для неруйнівного контролю якості фанери. Визначено найраціональніші параметри для дефектоскопії фанери. Встановлено високу кореляцію ультразвукового методу з вихідним параметром ударного методу, коефіцієнтом гармонійних спотворень. Запропоновано критерій якості фанери, як кількісний вміст гармонійних коливань в основному коливанні листа фанери. Встановлено економічну ефективність від використання установки контролю якості фанери для визначення внутрішніх дефектів, що дозволяє зменшити кількість працівників на операції контролю вдвічі та заощадити електроенергію на 19,8 %

Опис

The thesis is for Candidate Degree of Technical Sciences with speciality 05.23.06. «Technology Wood Working, Furniture and Wood Products». – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the actual scientific and practical task of shoсk non-destructive testing method for plywood quality estimation that is based on oscillations theory basic statements and considers the influence of process technological features. Given the analysis of modern wood and and composite materials non-destructive testing methods. Held the analysis of plywood reological properties and investigated the dependancy between the piezo module electric charge and plywood plate mechanical displacement. Improved shock-acoustic method and developed non-destructive testing instrument for plywood. Determined the best parameters for plywood non-destructive testing. Found strong correlation between the ultrasonic method and output parameters of shock method that is harmonic distortions coefficient. Proposed the plywood quality criteria as the number of harmonic oscillations in the main plywood plate oscillation. Determined the economic efficiency of plywood quality control device to locate the plywood inner defects that allow to dicrease the number of personnel in double and save the electricity for 19,8 %

Ключові слова

фанера, реологічні властивості, ударний метод, дефектоскопія, контроль якості, параметр, критерій, коливання, використання

Бібліографічний опис

Дефектоскопія фанери ударно-акустичним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / О. С. Баранова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання