Роль типів вищої нервової діяльності в обміні білків у організмі свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено вивченню характеру взаємодії типологічних особливостей вищої нервової діяльності та обміну білка у свиней за дії технологічного стресу. Досліджено типологічні особливості вищої нервової діяльності у свиней. Встановлено, що середній показник коркових процесів у тварини сильного врівноваженого рухливого типу становить 3,87±0,08 у. о., що вище на 15,6 % (p<0,01), 32,2 % (p<0,001) та у 3,2 раза (p<0,001), ніж у тварин сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого та слабкого типів вищої нервової діяльності. У дисертації висвітлено питання щодо особливостей обміну білків у свиней різних типів вищої нервової діяльності. Зокрема встановлено, що у тварин слабкого типу вищої нервової діяльності вміст загального білка в сироватці крові нижче на 6,6 % (р<0,01), альбуміну – на 11,7 % (р<0,01), церулоплазміну – на 12,1 % (р<0,001), сечовини – на 13,2 % (р≤0,001), лізину, метіоніну та треоніну – на 6,9 % (р<0,05), 12,6 (р<0,05) та 19,1 % (р<0,05) відповідно до показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності. Вперше встановлено особливості обміну білків у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії технологічного стресу. За дії технологічного стресу в сироватці крові тварин різних типів вищої нервової діяльності знижується вміст загального білка на 11–21 % (р<0,001), альбумінів – на 15–25 % (р<0,001), γ-глобулінів – на 13–38 % (р<0,05-0,001), церулоплазміну в 1,3–1,8 раза (р<0,001), підвищується вміст сечовини у 1,23–1,72 раза (р≤0,001) та активності трансаміназ у 1,2–1,5 раза (р<0,001). Досліджено взаємозв’язок між індивідуальними особливостями вищої нервової діяльності і обміном білків за показниками кореляційного, дисперсійного і регресійного аналізу. Встановлено кореляційні зв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів до дії технологічного подразника із вмістом альбумінів, сечовини (r=0,56–0,80; р≤0,01–0,001), α2-глобулінів (r=−0,49; р<0,05), та після дії технологічного подразника зі вмістом загального білка (r=0,62–0,79; р<0,01–0,001), сечовини (r=−0,40–0,51; р≤0,05), γ-глобулінів (r=0,62–0,89; р<0,01–0,001), АлАТ (r=−0,71–0,79; р≤0,001) та АсАТ (r=−0,22–0,44; р≤0,05). Сила коркових процесів до дії технологічного стресу чинить достовірний вплив на вміст загального білка, альбумінів, сечовини та активність аспартатамінотрансферази у сироватці крові свиней (η2х=0,29–0,41; р<0,05–0,01), а після дії технологічного подразника на вміст загального білка, глобулінів, γ-глобулінів, сечовини та активність трансаміназ у сироватці крові тварин (η2х=0,22–0,77; р<0,05–0,001).

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 03.00.13 Human and Animal Physiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to studying the nature of the interaction typological characteristics of higher nervous activity and protein metabolism in pigs for the actions of technological stress. Researched typological characteristics of higher nervous activity in pigs. It was established that the average cortical processes in animals strong balanced mobile type is 3.87±0.08, higher at 15.6 % (p<0.01), 32.2 % (p<0.001) and 3.2 times (p<0.001) than in animals inert strong balanced, strong and weak unbalanced types of higher nervous activity. The thesis highlights the issue of sharing features of protein in pigs of different types of higher nervous activity. In particular, it was found that in animals of the weak type of higher nervous activity content of total protein in serum of below 6.6 % (p<0.01), albumin 11.7 % (p<0.01), urea 13,2 % (p≤0.001), lysine, methionine and threonine 6.9 % (p<0.05), 12.6 (p<0.05) and 19.1 % (p<0.05), respectively to that of animals strong balanced mobile type of higher nervous activity For the first time the peculiarities of protein metabolism in pigs of different types of higher nervous activity under the influence of technological stress. During the process of stress decreases total protein content (by 11–21 %; p<0.001), albumin (15–25 %, p<0.001), γ-globulins (by 13–38 %; p<0.05–0.001) increases the urea content (in 1.23–1.72 times; p≤0.001) and transaminase activity (in 1.2–1.5 times; p<0.001) in the serum of animals of different types of higher nervous activity. Investigated the relationship between individual characteristics of higher nervous activity and metabolism of proteins in terms of correlation, variance and regression analysis. Established functional connections strength, balance and mobility cortical processes of technological stimulus to action containing albumin, urea (r=0.56–0.80; p≤0,01–0,001), α2-globulin (r=−0.49, p<0.05), and after the technological stimulus to total protein content (r=0.62–0.79; p<0.01–0.001), urea (r=−0.40–0.51; p≤0.05), γ-globulin (r=0.62–0.89; p<0.01–0.001), ALT (r=−0.71–0.79; p≤0.001) and AST (r=−0.22–0.44; p≤0.05). The strength of the technological processes of cortical stress has significant effect on the content of total protein, albumin, urea and aspartate aminotransferase activity in serum of pigs (η2x=0.29–0.41, p<0.05–0.01), and after the process steps stimulus to the content of total protein, globulin, gamma globulin, urea and activity of enzymes in the serum of animals (η2x=0.22–0.77, p<0.05–0.001).

Ключові слова

фізіологія, свині, вища нервова діяльність, обмін білка, технологічний стрес

Бібліографічний опис

Роль типів вищої нервової діяльності в обміні білків у організмі свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / А. П. Василів ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с.

Зібрання