Thuja plicata Donn ex D. Don та її декоративні форми в Правобережному Лісостепу України (біологія, екологія, розмноження, використання)

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі представлено результати досліджень біологічних і екологічних особливостей, декоративних властивостей та способів розмноження виду та культиварів Th. plicata в умовах Правобережного Лісостепу України. Проаналізовано систематичні та філогенетичні зв’язки, природний та культурний ареали поширення Th. plicata. Досліджено сезонний ритм росту й розвитку Th. plicata в умовах Правобережного Лісостепу України. З’ясовано, що ритми розвитку вегетативних та генеративних органів Th. plicata відповідають ґрунтово-кліматичним умовам Правобережного Лісостепу України, що свідчить про успішність акліматизації рослин. Встановлено тривалість та динаміку росту однорічних пагонів впродовж вегетаційного періоду. Висвітлено питання зимо- та посухостійкості, особливості цвітіння та плодоношення в регіоні дослідження. Опрацьовано способи насіннєвого та вегетативного розмноження Th. plicata. Проведено дослідження щодо якості укорінення виду та культиварів Th. plicata із застосуванням різних стимуляторів коренеутворення. Подано оцінку перспективності та успішності інтродукції досліджуваного виду в Правобережному Лісостепу України. Проведено оцінку декоративності та запропоновано практичні рекомендації щодо використання виду та його внутрішньовидового різноманіття при створені ландшафтних композицій

Опис

The dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate of the agricultural sciences, speciality 06.03.01 – forest cultures and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation presents research results of biological and ecological characteristics, decorative properties and methods of reproduction species and cultivars of Th. plicata in the conditions of Right-Bank Forest Steppe eco-zone of Ukraine. Analysed systematic and phylogenetic relationships, natural and cultural habitats of Th. plicata. Investigated the seasonal rhythm of growth and development of Th. plicata in the conditions of Right-Bank Forest Steppe eco-zone of Ukraine. It was found that the rhythms of vegetative and generative organs development of Th. plicata correspond to soil climatic conditions of Right-Bank Forest Steppe eco-zone of Ukraine, indicating the success of plant acclimatization. Established the duration and dynamics of annual shoots growths during the growing period. The questions of frost and drought resistance, flowering and fruiting characteristics are illuminated in the research area. Researched the methods of seed and vegetative reproduction of Th. plicata. The research of rooting species and cultivars of Th. plicata quality with different root stimulants was carried out. Given a high opinion to the prospects and success of the introduction of the species in the under investigation of Right-Bank Forest Steppe ecozone of Ukraine. Evaluated decorative and practical recommendations on the use of species and its intraspecific diversity in landscape compositions creating

Ключові слова

Th. plicata, інтродукція, сезонний ріст і розвиток, морозо- і посухостійкість, розмноження, живцювання, декоративність, озеленення

Бібліографічний опис

Thuja plicata Donn ex D. Don та її декоративні форми в Правобережному Лісостепу України (біологія, екологія, розмноження, використання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / І. Є. Іващенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання