Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2015. Дисертаційне дослідження є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного забезпечення формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Здійснено аналіз сучасних підходів до формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів, уточнено понятійно-термінологічний апарат досліджуваної проблеми. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів. Розроблено модель формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, систематизовано критерії, що відображають рівень сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів, запропоновано відповідний діагностичний інструментарій, інноваційні форми та методику формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Сплановано та реалізовано педагогічний експеримент з формування досліджуваного феномена, яким доведено ефективність обраного підходу

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. The thesis is a theoretical and experimental argumentation of scientific methods of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines. The analysis of the modern approaches to forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence has been accomplished, the notional and terminological concept of the problem has been defined more precisely. The pedagogical conditions of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence have been determined, theoretically grounded and experimentally tested. The model of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines has been designed. The suggestions and recommendations of improving the content of training future teachers-philologists have been proved, the criteria that reflect the level of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence have been systematized. The appropriate diagnostic tools, innovative forms and methods of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines have been suggested. The pedagogical experiment on forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines proving the effectiveness of the author’s approach has been planned and implemented

Ключові слова

професійна комунікативна компетентність, майбутні учителі-філологи, педагогічні умови, модель формування, зміст професійної підготовки майбутніх учителів-філологів

Бібліографічний опис

Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. Є. Клак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання