Інтенсифікація сушіння заготовок з деревини дуба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково-практичного завдання інтенсифікації процесу сушіння деревини дуба звичайного (Quercus robur) і дуба червоного (Quercus rubra) шляхом використання осцилювальних режимів зі збереженням якості висушуваного матеріалу та зниженням енерговитрат. Розроблено методику проведення експериментальних досліджень режимних параметрів осцилювального сушіння заготовок із деревини дуба та запропоновано метод розрахунку тривалості сушіння, який враховує особливості кінетики періодів нагрівання і охолодження деревини та зміну тепло- і масообмінних критеріїв. Вперше визначено коефіцієнти вологопровідності деревини дуба звичайного і дуба червоного, що зростали в Україні. Результати досліджень сушіння заготовок із деревини дуба осцилювальними режимами в лабораторних умовах довели можливість одержання якісної продукції без наявності білих плям у середині матеріалу. Визначено показники залишкових напружень, які свідчать про відповідність матеріалу І категорії якості сушіння. На основі отриманих результатів теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано осцилювальні режими сушіння заготовок дуба звичайного і дуба червоного різної товщини, апробовані у промислових умовах. Для реалізації розроблених режимів сушіння деревини запропоновано конструкцію безкалориферної сушильної установки

Опис

The thesis for Candidate Degree of Technical Sciences with the specialty 05.23.06 Wood Technology, Furniture and Wooden Goods Production. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. This thesis is devoted to solving actual scientific and practical task European oak (Quercus robur) and red oak (Quercus rubra) drying intensive by using oscillating schedules with maintaining the quality of drying material and reduce energy consumption. The methodology of experimental studies of the operating parameters oscillating drying of oak wood and the method of calculation of duration of drying, which takes into account the peculiarities of the kinetics of the periods of heating and cooling of the wood and the change of heat and mass transfer criteria. For the first time determined the diffusion coefficients wood of European oak and red oak which were grown in Ukraine. The results of studies of oak drying wood oscillating schedules in the laboratory have proved the possibility of obtaining high-quality products without the presence of white spots in the middle of the material. Identify indicators of residual stresses, which indicate the conformity of the material to the 1st level of drying quality. On the basis of the results of theoretical and experimental studies were proposed oscillating drying schedules of European oak and red oak samples of varying thickness, tested in industrial conditions. For the implementation of the developed schedules of drying wood, the design of a drying chamber is proposed

Ключові слова

дуб звичайний (Quercus robur), дуб червоний (Quercus rubra), коефіцієнт вологопровідності, осцилюючі режими, якість сушіння, внутрішні напруження, тривалість сушіння

Бібліографічний опис

Інтенсифікація сушіння заготовок з деревини дуба: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Борячинський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання