Мікроскопічна будова органів окуня та плотви в нормі та за постодиплостомозу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі на підставі експериментальних досліджень викладено результати вивчення поширеності постодиплостомозу в басейні р. Дністер на території Хмельницької області, встановлено клінічні ознаки хвороби в окуня й плотви, патоморфологічні зміни, а також уточнено мікроскопічну будову органів і тканин цих двох видів риб. Показано, що в риби ріки Дністер на території Хмельницької області на частку паразитарних хвороб припадає 97,54 % від всіх захворювань риби різної етіології (паразитарні, вірусні, бактеріальні та мікози). З них найчастіше діагностується постодиплостомоз. Основною клінічною ознакою при постодиплостомозі є наявність на різних ділянках тіла чорних плям. В окуня кількість уражень на тілі велика (90,5±40) і вони мають не більше 2 мм в діаметрі. В плотви кількість таких уражень на тілі значно менша, ніж в окуня (6,5±2) і вони мають більший розмір – 3–4 мм, а іноді й більше. При проведенні гістологічних досліджень встановлено, що в процесі інцистування навколо паразита утворюється циста. Спочатку утворюється одношарова циста, що складається з одного чи двох рядів не чітко окреслених клітин з великими, не яскраво зафарбованими гематоксиліном ядрами витягнутої або овальної форми. Потім утворена циста потовщується до декількох рядів таких клітин. Просвіт цисти не зафарбовується. В ній знаходиться паразит (церкарій чи метацеркарій) – в кожному просвіті один. В оточуючих цисту тканинах та міжклітинній речовині видно відкладення пігменту меланіну. Спочатку утворюються пилоподібні дрібні гранули червоного кольору. З часом розміри гранул збільшуються і вони набувають коричневого кольору. В подальшому відкладення меланіну стають чорними і значно збільшуються в розмірі. При проведенні гістологічних досліджень в окуня й плотви вперше, крім гепатопанкреаса, встановлено наявність підшлункової залози: в окуня – в ділянці пілоричних відростків шлунка, а в плотви – вздовж всього кишечника. Також встановлено, що кісткова тканина кожної кісточки плавника представлена пластинчастою кісткою, яка утворює дві латерально розташовані окремі кісткові дуги, які краніально та каудально розділені щілиною й у цілому утворюють кісткову структуру овальної форми. Нирки в окуня й плотви виконують не тільки свою специфічну функцію, але також є органом лімфопоезу. В селезінці окуня й плотви виявлено наявність невеликої кількості морфологічних утворень, подібних до тілець Гассаля в тимусі ссавців.

Опис

The thesis is based on experimental studies and presents studying of the prevalence of posthodiplostomose in fish in the basin of river Dniester on the territory of Khmelnitsky region. Described clinical signs of the disease in perch and roach, pathological changes, and also clarified the microscopic structure of organs and tissues of two species of fish. It is shown that in the fish in the river Dniester on the territory of Khmelnitsky region parasitic diseases account for 97.54 % of all diseases of different etiologies (parasitic, viral, bacterial and fungal infections). Among parasitic diseases most frequently diagnosed posthodiplostomose. The main clinical symptom at posthodiplostomose is presence on different parts of the body of affected fish black spots. In perch number of lesions on the body is significant (90.5±40 per fish), and black spots do not exceed the diameter of 2 mm. In roach on the body detected a significantly lower amount of lesions (6.5±2 per fish) and their size in comparison with perch is significantly larger (3–4 mm and sometimes more). During the histological examination found that in the process of investing around the parasite forms cysts. First formed a single layer cyst, consisting of one or two rows not clear contoured cells with large, not very intensely painted with hematoxylin nuclei elongated or oval form. Then, the newly formed cyst thickens to several rows of cells. Cyst cavity is not painted. In it is detected parasite (cercariae or metacercariae) - one in each cavity. In the surrounding cyst cells and intercellular substance appears deposition of melanin pigment. At first formed dust-like small granules of reddish color. Eventually granule size increases and they become brown. Later deposition of melanin become black and significantly increases in its size. During the histological examination in perch and roach in addition to the presence of hepatopancreas was firstly established the existence of the pancreas: in perch – near pyloric appendages of the stomach, while roach – along the entire intestine. Also found that every bone of fins perch and roach is presented with lamellar bone, that forms two laterally located bony arcs that cranial and caudal separated by a gap, and generally form the bone structure of oval form. Kidney in perch and roach performs not only its specific function, but also is an organ of lymphopoiesis

Ключові слова

постодиплостомоз, метацеркарій, окунь, плотва, підшлункова залоза, нирки, селезінка

Бібліографічний опис

Мікроскопічна будова органів окуня та плотви в нормі та за постодиплостомозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / О. М. Айшпур ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання