Обгрунтування параметрів та режимів роботи колісних рушіїв мобільних сільськогосподарських агрегатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2016. У дисертації виконаний аналіз відомих рішень про взаємодію деформівних пневматичних коліс пасивного і активного типів з ґрунтом, а також деформівних котків з деформівними поверхнями. Встановлено, що найбільш адекватними є результати досліджень О. Ю. Ішлінського та Д. І. Золотаревської. Однак отримані результати не дозволяють повною мірою оцінити характер такої взаємодії. У роботі на основі рівності зосереджених приведеної до колеса ваги та крутного моменту та криволінійних інтегралів першого роду визначені функції розподілу дотичних та нормальних сил, що діють з боку деформівного колеса на деформівний ґрунт. На основі виконання умов відсутності деформацій на границях контакту двох деформівних тіл неузгодженої геометричної форми визначені границі зони контакту в залежності від прикладених сил та моментів, геометричних розмірів колеса та механічних властивостей колеса та ґрунту. Визначений розподіл сил та границь зони контакту дозволив створити передумови до теоретичного визначення коефіцієнту тертя кочення для деформівних тіл по деформівній поверхні. На основі розв’язання контактних задач для в’язкопружних тіл неузгодженої геометричної форми визначені аналітичні залежності компонент абсолютних деформацій ґрунту та поверхні колеса в зоні контакту в залежності від геометричних розмірів колеса, механічних властивостей поверхні ґрунту та поверхні колеса та прикладених до колеса сил і крутних моментів. Результати теоретичних досліджень підтвердили адекватність отриманих теоретичних залежностей

Опис

Thesis on competition the scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.05.11 – Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. In dissertation the analysis of the known solutions is executed about interaction of the deformed pneumatic wheels of passive and active type with soil, and also the deformed skating rinks with the deformed surface. It is established, that the most adequate are the research results obtained by A. Yu. Ishlinskiy and D. I. Zolotarevskaya. However, the results do not allow in full measure to assess the nature of these interactions. Physical equalizations are shown out for description of conduct of resilientlyviscid bodies (wheel and soil). Equalizations, describing the shape of contact surface of wheel with soil and spreaded contact normal and tangent forces, are got. These equalizations are fixed in basis of decision of contact task of interaction of two bodies of uncoordinated geometrical shape. This approach allowed us to determine the boundaries of the front and back of the contact zone of the deformable wheels with the soil (deformable) as function of the attached forces, geometrical shape and sizes and mechanical properties of contacting bodies, in particular of their modules of elasticity and coefficients of viscosity. The definition of the boundaries of the front part of the contact zone and the absolute deformation of the wheel and the soil has created the preconditions for the analytical determination of coefficient of resistance of wobbling of the deformed body on the deformed surface. The solution of the contact problem of interaction of a deformable wheel with deformable surface allowed us to determine the absolute components of the surface deformation of the wheel and soil for a planar formulation of the problem. The adequacy of the theoretical dependences are confirmed by experimental results

Ключові слова

деформівне колесо, деформівна основа, ґрунт, контактна взаємодія, тіла неузгодженої геометричної форми, зосереджені сили, розподілені сили, компоненти напружень, компоненти абсолютних деформацій

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів та режимів роботи колісних рушіїв мобільних сільськогосподарських агрегатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва / А. К.А. Ахмед ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання