Консолідація земель сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних та прикладних проблем удосконалення консолідації земель сільсько-господарського призначення. Здійснено комплексне дослідження наукових засад формування нової системи землекористування на основі консолідації земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано сутність і розроблено методологію такої консолідації. Розроблено комплексний методологічний підхід до здійснення консервації земель, господарське використання яких є економічно неефективним, та обґрунтовано оптимальну площу ріллі в Україні. Запропоновано систему показників оцінки економічної ефективності проектних рішень у процесі проведення консолідації земель сільсько-господарського призначення, удосконалено методику формування відповідних обмежень. Сформовано науково-методичні підходи до розробки проектів консолідації земель сільськогосподарського призначення, які передбачають визначення етапів цього процесу та формування механізму розроблення, розгляду і затвердження проекту

Опис

Dissertation to obtain Ph.D. in Economics scientific degree in environmental economics 08.00.06 – economics of use of natural resources and environment. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertational work is devoted to the development of theoretic-methodological and applied problems of improvement of consolidation of lands of agricultural purpose. Complex research of scientific foundations of forming new system of land tenure on the basis of consolidation of lands of agricultural purpose is accomplished in the work. Theoretical foundations of essence and methodology of consolidation of lands of agricultural purpose are substantiated. Complex methodological approach as to the essence and role of conservation of lands the economic use of which is economically inefficient is worked out and substantiation of optimal quantity of agricultural lands in Ukraine is performed. Ways and forms of consolidation of agricultural lands are determined. Scientific-methodological approaches of making projects of consolidation of lands of agricultural purpose are worked out. The system of indices of estimation of economic efficiency of project decisions in conducting the consolidation of lands of agricultural purpose is proposed, the methods of formation the limitations in consolidation of lands is performed. The scientific and methodical approaches to development the projects of consolidation of lands of agricultural purpose are formed, they envisage the identification of stages of conducting the consolidation of lands and formation of mechanism of making, consideration and adoption the project

Ключові слова

консолідація земель, землеустрій, сільськогосподарські землі, консервація земель, управління земельними ресурсами, оренда земель, ринок земель, земельний банк

Бібліографічний опис

Консолідація земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / А. М. Шворак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 38 с

Зібрання