Ресурсоощадна технологія розпилювання низькотоварних колод на базі круглопилкових верстатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі ресурсозбереження низькотоварної деревинної сировини у виробництві пиломатеріалів шляхом підбору раціональних планів розкрою, режимів роботи обладнання та прогнозування витрати пиловочної сировини за умови застосування круглопилкового обладнання. Уперше визначено поправковий коефіцієнт для уточнення розрахунків власної частоти згинальних коливанькруглих пилок. Удосконалено конструкцію твердосплавної круглої пилки з пластинами для винесення стружки, що забезпечує ефективне винесення стружки з пропилу та дає можливість покращити якість поверхні пиломатеріалів на 4%. Експериментально визначено шорсткість та споживану потужність оброблених поверхонь пиломатеріалів під час пиляння пилками регламентованої конструкції згідно ТУ ТзОВ «Інтекс» та розробленої експериментальної конструкції пилки. Шорсткість під час різання пилками запропонованої конструкції – 85,5 мкм, тоді як під час застосування пилок базової конструкції – 89 мкм. Споживана потужність під час різання пилками базової конструкції за середніми значеннями була 0,79 кВт, пилками запропонованої конструкції – 0,7 кВт. Експериментально визначено корисний вихід пилопродукції під час розпилювання низькотоварної деревини на пиломатеріали із застосуванням круглопилкового обладнання, а також визначено відповідні коефіцієнти сортності

Опис

The thesis is for Candidate Degree of Technical Sciences with the specialty 05.23.06 – wood technology, furniture and wooden goods production. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is dedicated to solve current scientific and practical task of resources saving of lower commodity wooden raw materials in the manufacturing of lumber by selecting efficient cutting plans, equipment operation procedures and anticipating the costs of raw materials on the condition of using circular saw equipment. For the first time correction factor calculation is defined to specify the proper frequency of flexural vibrations of circular saws. The construction of hard metal circular saws with plates is improved for cuttings removal that provides efficient cuttings removal and allows the improvement of lumber surface quality at 4%. Roughness and power consumption of processed timber surfaces are experimentally determined while sawing with saws made upon construction regulated according to TULLC «Intex» and experimental saw design is developed. The roughness during the cutting by saws of the offered design was within 75–95 mkm, while using saws of basic construction was 81−98 mkm. Power consumption of using the saws of basic design by the average measures was 0.79 kW, while of the saws of offered design – 0.7 kW. For the first time was defined the roughness range of lumber surface of initial moisture content for the circular saw machines of sawmill. The useful output of timber was experimentally defined while cutting low commodity wood into timber, as well as the corresponding variety factors were determined

Ключові слова

низькотоварні круглі лісоматеріали, шорсткість обробленої поверхні, частота власних коливань, споживана потужність, конструкції круглих пилок, енергоспоживання

Бібліографічний опис

Ресурсоощадна технологія розпилювання низькотоварних колод на базі круглопилкових верстатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / М. О. Білецький ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання