Формування системи інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування системи інтернет-маркетингу в сільсько-господарських підприємствах. Розкрито сутність системи інтернет-маркетингу, його завдання та функції, розроблено узагальнену класифікацію складових та інструментів. Визначено особливості та переваги застосування системи інтернет-маркетингу в сільському господарстві. Досліджено міжнародний досвід формування системи інтернет-маркетингу сільськогосподарськими підприємствами розвинутих країн. Проаналізовано сучасний стан розвитку інтернет-середовища України та встановлено передумови, обмеження і тенденції до застосування інтернет-маркетингу вітчизняними підприємствами. Запропоновано математико-статистичну модель поведінки користувачів, яка визначає якісні характеристики їх позитивного ставлення до сайтів підприємств з метою залучення нових споживачів та підвищення рівня їх обізнаності про продукцію. Надано пропозиції щодо досягнення результативності системи інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах з використанням адаптованих показників. Розроблено рекомендації щодо формування системи інтернет-маркетингу та заходи з її впровадження в сільськогосподарських підприємствах

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Science on specialty 08.00.04. – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activities). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the substantiation of theoretical positions and practical recommendations on formation of Internet marketing system at agricultural enterprises. The essence of Internet marketing system, its tasks and functions are revealed, the generalized classification of its components and tools is developed. Features and benefits of Internet marketing system application in agriculture are defined. The international experience of Internet marketing system formation at agricultural enterprises in developed countries is investigated. The current state of Internet environment of Ukraine is determined; prerequisites, limitations and tendencies to the use of Internet marketing by domestic enterprises are established. The mathematical-statistical model of user behavior that defines quality characteristics of their positive attitude to the websites of enterprises to attract new customers and increase their awareness of the products is suggested. The proposals for achieving effectiveness of Internet marketing system at agricultural enterprises using adapted indicators are presented. Recommendations on formation of Internet marketing system and activities of its implementation at agricultural enterprises are developed

Ключові слова

інтернет-маркетинг, система інтернет-маркетингу, складові інтернет-маркетингу, інструменти інтернет-маркетингу, сільськогосподарські підприємства, онлайн-просування, електронна комерція, фермери

Бібліографічний опис

Формування системи інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. М. Швиденко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання