Формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі досліджено процес формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Розкрито сутність, уточнено зміст поняття «професійне мовлення соціальних педагогів» та визначено його структурні компоненти. Уточнено критерії й показники для визначення рівнів сформованості професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови та створено модель формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів. Розроблено методику формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів, що ґрунтується на інтерактивних методах навчання. Експериментально перевірено ефективність педагогічних умов і методики формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Розроблено методичні рекомендації щодо формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів

Опис

Thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Science in Specialty 13.00.04 – Theory and methods of professional education. – National university of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to the formation of professional speech the future social pedagogue during process of professional training. In the first part of dissertation the content of the notion of «professional social pedagogue speech» is essence and considered. Its structural components have been formulated. Specific criteria, indicators and levels of development of professional speech the future social pedagogue have been characterized. In the dissertation the pedagogical conditions are theoretically justified. On the basis of the analysis of pedagogical conditions a model of formation of professional speech the future social pedagogue is created and developed. The method of formation of professional speech the future social pedagogue during process of professional training has been tested, The analysis of the method has enabled to outline the possibilities of the methodological recommendations on its implementation in the practice

Ключові слова

професійне мовлення, майбутній соціальний педагог, педагогічні умови, інтерактивні методи, модель

Бібліографічний опис

Формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог.наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. В. Климчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с

Зібрання