Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню проблемних питань адміністративно-правового регулювання діяльності фармацевтичної галузі України. У дисертації здійснюється правовий аналіз сучасного стану діяльності держави у формуванні державної політики у фармацевтичній галузі, розкриваються загальнотеоретичні поняття «адміністративно-правового регулювання» як правової категорії. Розкривається адміністративно-правова діяльність суб’єктів публічної адміністрації під час стандартизації, ліцензування та сертифікації лікарських засобів, розкриваються принципи державного управління фармацевтичної галузі. Визначено систему та суб’єктів публічного управління фармацевтичної галузі. Аналізуються завдання, функції та повноваження суб’єктів публічного управління. Проаналізовано інститут адміністративної відповідальності, визначено суб’єктів правопорушень та уповноважених органів виконавчої влади, які мають складати протоколи за порушення у галузі стандартизації, сертифікації, ліцензування, санітарно-епідеміологічних норм, при порушенні контролю лікарських засобів та ціноутворення. Наголошується на важливості публічного контролю, який здійснюється під час: виробництва; реєстрації; зберігання; перевезення; реалізації; утилізації та знищення; цінового регулювання лікарських засобів. На цій підставі сформовано й обґрунтовано пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України та нормативних актів у досліджуваній галузі

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences with the specialty 12.00.07. «Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. Dissertation is sanctified to research of problem questions of the administrative-legal adjusting of activity of pharmaceutical industry of Ukraine. In dissertation, the legal analysis of the modern state of activity of the state comes true in forming of public policy in pharmaceutical industry, general theoretic concepts «administrative-legal adjusting» open up as a legal category. Administrative-legal activity of subjects of public administration opens up during standardization, licensing and certification of medicinal facilities, principles of state administration of pharmaceutical industry open up. The system and subjects of public management of pharmaceutical industry are certain. A task, functions and plenary powers of subjects of public management, is analysed. A task, functions and plenary powers of subjects of public management, is analysed. The institute of administrative responsibility is analysed, the subjects of offences and authorized executive bodies, that must fold protocols for violation in industry of standardization, certification, licensing, sanitary-epidemiological norms, are certain, at violation of control of medicinal facilities and pricing. It is marked on importance of public control that comes true under time: productions; registrations; storage; transportation; realization; utilizations and eliminations; price adjusting of medicinal facilities. On that, ground suggestions and recommendations are formed and reasonable in relation to perfection of current legislation of Ukraine and normative acts in the investigated industry

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, діяльність, фармацевтична галузь, суб’єкти публічного управління, адміністративна відповідальність, публічний контроль, удосконалення законодавства

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Н.В. Волк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 18 с.

Зібрання