Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за застосування фармазину і тилоциклінвету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Вперше в Україні проведено валідацію методики з кількісного визначення тилозину методом імуноферментного аналізу в пробах м’язів та яєць птиці згідно вимог стандарту ISO17025 та Рішення Комісії EC 657/2002. Проведено моніторинг залишкових кількостей тилозину і доксицикліну в м’язах і яйцях птиці в Україні (2009−2015 рр.), який не дав позитивних результатів. Встановлено, найбільший вміст залишків тилозину у випадкових пробах, що надходять в торгівельну мережу, виявлено в середньому стегно-великогомілковому м’язі і печінці. Вміст доксицикліну було виявлено лише в середньому стегно-великогомілковому м’язі, що не перевищує максимально допустимий рівень. Застосування препаратів фармазину і тилоциклінвету з профілактичною метою позитивно впливає на приріст живої маси. За мікробіологічними показниками та токсичністю м’яса курчат-бройлерів встановлено, що фармазин в більшій мірі кумулюється в «білих» м’язах, а тилоциклінвет – у «червоних». Біологічна цінність м’яса у разі застосування фармазину погіршується, а тилоциклінвету – покращується. З метою виявлення залишків тилозину методом рідинної хроматографії у тушках курчат-бройлерів необхідно відбирати найширші м’язи спини, середній стегно-великогомілковий м’яз та каудальний клубово-вертлужний м’яз, для виявлення залишків доксицикліну − м’язову частину шлунка

Опис

Thesis for the candidate’s degree in veterinary sciences, specialty 16.00.09 – veterinary and sanitary expertise. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. For the first time ever it was carried out a methodic validation for a determination of tylosin in poultry meat and egg samples using an enzyme-linked immunosorbent assay approach according to the requirements of ISO17025 standard and Decision 657/2002/EC. We have also conducted a monitoring on determining the residual amounts of tylosin and doxycycline in poultry muscles and eggs (2009−2015) and can state about an absence of positive results obtaining. It was determined that the biggest amount of tylosin residues was found in a middle part of an iliotibial tract and a liver in occasional samples, which had come in the trading environment. The amount of doxycycline, which was found only in the middle part of iliotibial tract, did not increase a maximal allowable limit. Using of such preparations as formazine and tylocyclinvet with medical and preventive purposes has a positive effect on a live weight increment. According to the microbiological characteristics and meat toxicity of broiler chickens we have found that formazine strongly accumulates in «white» muscles and tylocyclinvet – in «red» muscles. Biological value of meat in a case of formazine usage tends to decline and in a case of tylocyclinvet usage – to improve. In order to detect tylosin residues in the broiler chicken bodies using a liquid chromatography method it is necessary to sample the widest back muscles, the middle part of the iliotibial tract, the caudal iliac and the acetabular muscle. For the detection of doxycycline residues a muscular part of a stomach must be researched

Ключові слова

фармазин, тилоциклінвет, рідинна хроматографія, імуноферментний аналіз, курчата-бройлери, ветеринарно-санітарна експертиза

Бібліографічний опис

Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за застосування фармазину і тилоциклінвету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.09 - ветеринарно-санітарна експертиза / І. В. Забарна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання