Інформаційне забезпечення іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена обґрунтуванню основ формування інформаційної бази сільськогосподарського землекористування, сформованого на засадах оренди в системі земельно-іпотечного ринку. У дисертації визначено сутність та значення інформаційної бази сільськогосподарського землекористування, сформованого на засадах оренди для розвитку системи земельно-іпотечного ринку. Обґрунтовано, що інформаційна база в системі земельно-іпотечного ринку – це один із елементів ринкового механізму, який поряд із вартістю і корисністю землі впливає на визначення оптимального і рівноважного станів економічної системи землекористування та земельно-іпотечної системи, а також місце збереження всіх даних з обліку в одній або декількох організаціях, які характеризуються певним адресом збереження. Доведено, що інституційне середовище земельно-іпотечних відносин включає інформаційну базу сільськогосподарського землекористування як складову ринкового інноваційного механізму впливу на ефективність організації використання та охорони земель і яка доповнена земельно-майновою інформаційною системою із 2-ма підсистемами та 9-ма блоками. У роботі запропоновано основні напрями удосконалення інституційного середовища земельно-іпотечного кредитування під заставу сільськогосподарських земель, які включають удосконалення законодавства України та організаційних структур, систем державного земельного кадастру і землеустрою та створення земельно-майнової інформаційної системи; методичний підхід до оцінки заставної вартості землекористування сільськогосподарських підприємств на правах оренди як об’єкту нерухомості, який на відміну від існуючого, базується на капіталізації доходу, розрахованого методом зернового еквіваленту для кращого варіанту організації використання та відтворення земельних ресурсів

Опис

Thesis for a candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 – Economics of Natural Resources and Environment. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to substantiation foundations of agricultural information base formed on the basis of land lease system of land mortgage market. In the thesis the essence and importance of the information base of agricultural land formed on the basis of the lease for the development of land and mortgage market justified that the information base system of land and mortgage market is one of the elements of the market mechanism, along with the cost and utility of land affects the definition optimal and equilibrium of the economic system of land tenure and land mortgages, as well as the storage location of data registered in one or more organizations that are characterized by a specific address conservation. Proved that the institutional environment of land and mortgage lending information base includes agricultural land market as part of an innovative mechanism of influence on the efficiency of the organization of land use and protection and supplemented land and property information system with two subsystems and 9 th blocks. The paper presents the main directions of improvement of the institutional environment of land mortgage secured agricultural lands, including improvement of legislation of Ukraine and the organizational structures of the state land cadastre and land management and the creation of land property information system; methodical approach to evaluating collateral value of farm land on lease as the property, which, unlike the existing one, based on the income capitalization method designed for better grain equivalent options for the use and reproduction of land resources

Ключові слова

сільськогосподарське землекористування, земельно-іпотечні відносини, інформаційна база, інституційне середовище, земельні поліпшення, заставна вартість землекористування

Бібліографічний опис

Інформаційне забезпечення іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В. Г. Поліщук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання