Організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів в системі національної продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі на підставі узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів розглянуто сутність продовольчої безпеки в системі національної і світової продовольчої проблеми, обґрунтовано організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів, досліджено методичні підходи до оцінки стану продовольчої безпеки. Проаналізовано стан виробництва продовольчої продукції вітчизняними виробниками, здійснено оцінку рівня продовольчої безпеки за допомогою основних критеріїв оцінювання її стану, обґрунтовано економічні умови забезпечення населення якісним продовольством та визначено вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан національної продовольчої безпеки. На основі проведеного аналізу стану продовольчої безпеки країни спрогнозовано рівні виробництва та споживання основних видів продовольства на 2017–2020 рр., окреслено перспективи розвитку органічного виробництва в Україні та опрацьовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму зміцнення продовольчої безпеки і забезпечення якості харчових продуктів у її системі

Опис

Thesis for a candidate’s degree in economics in specialty 08.00.03 —Economics and national economy management. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Within the dissertation, according to the generalization of scientific studies of national and foreign authors, the essence/nature of food safety in the national and world food problem has been studied; organizational and economic aspects providing with food quality have been analysed; methodical approaches according to assessment the state of food safety have been studied. The state of food production by domestic manufacturers has been studied; the assessment of the level of food safety through basic criteria of evaluation its condition has been investigated; the economic conditions that provide people with high-quality food have been studied; the influence of the main factors of world food problem touching the state of national food safety has been determined. Based on the analysis of food safety, the production levels have been prognosticated, and consumption of the major kinds of food trended out from 2017 to 2020 has been studied; the development prospects of organic production in Ukraine have been investigated; the proposals to improve organizational and economic mechanism of strengthening of food safety and providing food quality in this system have been investigated

Ключові слова

якість харчових продуктів, організаційно-економічні засади, національна продовольча безпека, світова продовольча проблема, якість та безпечність продовольства, якісні параметри харчових продуктів, ринок органічного виробництва, державне регулювання якості

Бібліографічний опис

Організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів в системі національної продовольчої безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ю. В. Забарна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання