Радіобіологічні ефекти в організмі і принципи його захисту від негативних наслідків іонізуючого опромінення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена вивченню розвитку радіаційного ураження на різних рівнях організації організму ссавців, у тому числі людини, за різних умов і видів опромінення (гострого, хронічного, зовнішнього і внутрішнього) та дослідженню захисної здатності комплексів грибних біополімерів. На моделі лінійних мишей з різним рівнем генетично обумовленої радіочутливості (BALB/c і C57ВL/6) за умов гострого і хронічного зовнішнього опромінення та при інкорпорації 137Сs, а також для осіб, що опромінюються професійно (персонал об’єкта «Укриття», Державного спеціалізованого підприємства «Комплекс» і Виробничого об’єднання «Рівненська АЕС») та самопоселенців Зони відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення встановлено несприятливий вплив іонізуючих випромінювань в малих дозах за змінами в структурі ДНК (додаткові рівні однониткових розривів, «ефект свідка» і ушкодження репараційних процесів), зменшенням функціональних можливостей тканин, відповіддю різних систем (імунної, репродуктивної і нервової), адаптивною реакцією організму та зниженням тривалості життя. Сформульовано і експериментально підтверджено концепцію та основні принципи захисту від іонізуючих випромінювань, в якості перспективних засобів захисту від радіації запропоновано комплекси біополімерів (хітин, β-глюкани і меланіни) з трутовика Fomes fomentarius

Опис

Dissertation thesis is submitted for the scientific degree of the doctor of biological sciences on specialty 03.00.01 – radiobiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiyv, 2015. The thesis is devoted to the study of the radiation injury development at the different levels of the biological organization of the mammal organism including human organism under different conditions and types of the radiation (acute, chronic exposure, external and internal radiation). Also the protective effect of the complexes of the fungi biopolymers was investigated during this study. Linear mice with different levels of the genetically determined radiosensitivity (BALB/c and C57ВL/6) under the acute and chronic external exposure and the 137Cs incorporation, persons radiated by the work conditions (the staff of the «Shelter» object, State Specialized Enterprise «Complex» and Industrial Association «Rivne NPP»), and the self settlers of the Exclusion Zone and unconditional (obligatory) resettlement were investigated. In the result of this study negative influence of the ionizing radiation of low doses was found that revealed in the changes of the DNA structure (the formation of the single-strand DNA breaks, the induction of the «bystander effect», the defection of the DNA repair processes), the decrease of the tissue functional abilities and the response of the different organ systems (immune, reproductive and nervous systems), the general adaptive reaction of the organism and the lifespan reduction. The concept and basic principles of the defense against the negative effect of the ionizing radiation have been developed and experimentally proved. It has been proposed to use the fungi biopolymers complexes (chitin, melanin and β-gliucan) from the tinder Fomes fomentarius as perspective protection means

Ключові слова

радіобіологічні ефекти, однониткові розриви ДНК, «ефект свідка», кістковий мозок, поведінкові реакції, тривалість життя, адаптаційні реакції, аутоімунітет, радіопротектори, трутовики

Бібліографічний опис

Радіобіологічні ефекти в організмі і принципи його захисту від негативних наслідків іонізуючого опромінення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біологіч. наук: 03.00.01 - радіобіологія / О. Ф. Сенюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 35 с

Зібрання