Вплив обробітку грунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозміної сівозміни Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015 р. На основі результатів багаторічних досліджень на чорноземі типовому вилугуваному для умов Правобережного Лісостепу України обґрунтуванні теоретичні і практичні основи та рекомендації щодо використання різноглибинних обробітків ґрунту у плодозмінній короткоротаційній сівозміні. Найбільш ефективним способом по збереженню і відтворенню вмісту гумусу на чорноземах типових вилугуваних на рівні 3,99 % є мілка оранка на 12–14 см зглибоким розпушенням «Параплау» на 30–32 см з застосуванням 10 т/га гною + N34P34K44 на 1 га сівозміної площі. За використання мілкого і плоскорізного обробітку ґрунту вміст гумусу зменшується на 0,10 і 0,08 т/га або 36,0 і 30,0 т/га. Найбільш ефективною системою обробітку ґрунту в короткоротаційній плодозмінній сівозміні є мілкий обробіток ґрунту на 12–14 см + глибоке розпушування «Параплау» на 30–32 см під буряк цукровий і оранка на 20–22 см – під пшеницю озиму, що дає можливість отримати на фоні 40 т/га гною + N90P90K130 49,4 і 52,0 т/га коренеплодів та збору цукру – 7,8 і 8,2 т/га. У плодозмінній короткоротаційній сівозміні з внесенням 10т/га гною + N34P34K44 за ротацію сівозміни від застосування полицевої оранки продуктивність становила 7,70 т/га к. о., збір цукру 1,90 т/га і 2,71 т/га зерна на 1 га сівозмінної площі. У варіантах сівозміни за поєднання мілкої оранки на 12–14 см з глибоким безполицевим розпушенням ґрунту за системою «Параплау» на 30–32 см збір кормових одиниць становив 7,63 т/га. На фоні N34P34K44 продуктивність сівозміни за використання мілкої оранки з глибоким безполицевим розпушенням ґрунту «Параплау» на 30–32 см була вищою від оранки по кормовим одиницям на 0,20 т/га, цукру – 0,20 т/га, тоді як збір зерна був на рівні оранки. За використання органо-мінеральної системи удобрення 10 т/га +N34P34K44 і застосування мілкої оранки на 12–14 см з глибоким розпушенням по типу «Параплау» на 30–32 см рентабельність сівозміни становила 119%, тоді як з полицевою оранкою – 120%. Використання комбінованого обробітку ґрунту на фоні органо-мінеральної системи удобрення підвищує коефіцієнт енергетичної ефективності до 5,33. За застосування мілкого і плоскорізного обробітку ґрунту як на мінеральному, так і органо-мінеральному фоні удобрення спостерігається зниження коефіцієнту енергетичної ефективності до 0,05 ГДж

Опис

Dissertation for obtaining degree of candidate of agricultural sciences on Specialty 06.01.01 – General agriculture. National University and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Based on many years’ research carried out on typical leached chernozem in conditions of Ukrainian Right-Bank Forest-Steppe substantiated are theoretical and practical basis, as well as guidelines for tillage varied by its depth in short-crop rotation. The most effective way to preserve and replenish humus content in typical leached chernozem at 3.99 % is shallow ploughing to a depth of 12–14 cm along with deep loosening with «Paraplough» to a depth of 30-32 cm and application of 10 t/ha manure + N34P34K44 per 1 hectare of rotation area. When practicing shallow and subsurface tillage humus content decreases by 0.10 and 0.08 t/ha or 36.0 and 30.0 t/ha, respectively. The most effective tillage practice for a short-crop rotation is shallow tillage to a depth of 12–14 cm + deep loosening with Paraplough to a depth of 30–32 cm for sugar beet, ploughing to a depth of 20–22 cm for winter wheat that given the application of 40 t/ha manure + N90P90K130 provides root yield of 49.4 and 52.0 t/ha, sugar yield of 7.8 and 8.2 t/ha, respectively. When applied 40 t/ha manure + N90P90K130 in short-crop rotation ploughing results in forage units yield of 7.70 t/ha, sugar yield of 1.90 t/ha and grain yield of 2.71 t/ha. In treatments combining shallow ploughing to a depth of 12–14 cm along with deep soil subsurface loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm fodder units yield made up 7.63 t/ha. Against the background of N34P34K44 shallow ploughing along with deep subsurface loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm resulted in higher yield of forage units by 0.20 t/ha, sugar yield by 0.20 t/ha, while grain yield remained at the same level as when ploughing only.Application of organic-mineral fertilizers – 10 t/ha manure + N34P34K44 along with shallow ploughing to a depth of 12–14 cm and deep loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm provided rotation profitability of 119 %, whereas solely ploughing – of 120 %. Combined tillage practice against the background of organic and mineral fertilization increases energy efficiency index up to 5.33. Shallow and subsurface tillage against both mineral and organic-mineral fertilization backgrounds leads to energy efficiency index drop to 0.05 GJ

Ключові слова

обробіток ґрунту, сівозміна

Бібліографічний опис

Вплив обробітку грунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозміної сівозміни Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / О. В. Бойчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання