Науково-практичне обґрунтування критеріїв оцінки якості молока-сировини з урахуванням вимог законодавства ЄС

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Проведено дослідження показників якості молока-сировини з ферм із різними гігієнічними умовами його отримання за коефіцієнтом варіації, однофакторним дисперсійним аналізом, кореляцією та стабільністю у інтервалах. Критеріями оцінки якості молока-сировини із ферм з належним виконанням гігієнічних вимог визначено, крім підтвердження виконання гігієнічних вимог, дослідження середнього геометричного значення мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та соматичних клітин, а критеріями оцінки якості молока-сировини із ферм, де виявлено невідповідності виконання окремих гігієнічних вимог є належне виконання гігієнічних вимог і дослідження показників, визначених згідно чинного національного стандарту України. Проведено дослідження показників якості молока-сировини з ферм із різними гігієнічними умовами його отримання за коефіцієнтом варіації, однофакторним дисперсійним аналізом, кореляцією та стабільністю у інтервалах. Критеріями оцінки якості молока-сировини із ферм з належним виконанням гігієнічних вимог визначено, крім підтвердження виконання гігієнічних вимог, дослідження середнього геометричного значення мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та соматичних клітин, а критеріями оцінки якості молока-сировини із ферм, де виявлено невідповідності виконання окремих гігієнічних вимог є належне виконання гігієнічних вимог і дослідження показників, визначених згідно чинного національного стандарту України. Запропоновано два етапи гармонізації практики молочного фермерства в Україні із законодавством ЄС. Перший етап полягає у впровадженні належної практики молочного фермерства. На цьому етапі запропоновано алгоритм впровадження зазначеної практики. Він включає створення робочої групи та прифермської лабораторії, а також розроблення 12 програм виконання виробничих заходів, які забезпечені 71 інструкцією. Другий етап базується на моніторингу показників якості молока і пошуку способів їх поліпшення. Моніторинг запропоновано здійснювати за середнім геометричним значенням показників. З метою поліпшення окремих показників якості власними дослідженнями встановлено позитивний вплив застосування препарату на основі цитратів цинку та германію (гермакап), зокрема підвищення вмісту білка на 0,17 % та зменшення кількості соматичних клітин на 132,95 тис./см3. Впровадження етапів в масштабі однієї ферми дозволить гарантувати безпечність та якість молока-сировини без досліджень кожної партії молока під час закупівлі на переробні потужності

Опис

Thesis is submitted for the scientific degree of the candidate of veterinary sciences on specialty 16.00.09 «Veterinary-Sanitary Examination». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2018. The research covered quality parameters of the raw milk originating from the farms with different hygienic conditions of milk production. The research procedure comprised evaluating the variation ratio, the one-way analysis of variance, correlation and stability in intervals. The author defined the following criteria for evaluating quality of the raw milk originating from the farms properly meeting the hygienic conditions. These are, along with acknowledgment of meeting the hygienic conditions, surveying the average geometric value of mesophilic aerobic and optionally anaerobic microorganisms and somatic cells. The author defined the following criteria for evaluating quality of the raw milk originating from the farms reportedly failing to meet certain hygienic conditions. These are proper meeting the hygienic conditions and surveying the parameters set forth by the applicable national standard of Ukraine. There paper suggests two stages of harmonizing the dairy husbandry in Ukraine with the EU applicable legislation. The first stage covers implementation of the good practice in dairy husbandry. At this stage, the algorithm for the aforesaid practice implementation is offered. It includes creation of the task force and the farm laboratory, as well as development of 12 programs for taking the manufacturing actions supported with 71 guidelines. The second stage relies on monitoring the milk quality parameters and looking for the ways to improve the same. It is suggested to undertake the monitoring against the average geometric value of the parameters. For the purpose of improving the quality parameters, the author's researches unveiled positive effect of using the citrate zinc and germanium based preparation (germacap), particularly increase of protein content by 0.17 % and reduction of the somatic cells number by 132.95 thousand/cm3. The stages implementation within a single farm would secure safety and quality of raw milk, without testing every batch of milk when procuring the same for supply to the processing facilities

Ключові слова

молоко-сировина, показники якості, критерії оцінки якості, гармонізація, належна практика молочного фермерства, цитрати цинку та германію

Бібліографічний опис

Науково-практичне обґрунтування критеріїв оцінки якості молока-сировини з урахуванням вимог законодавства ЄС: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза" / Л.А. Кондрасій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с.

Зібрання