Український часопис ветеринарних наук - 2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Вплив вітамінів е і с на кількість І функціональну активність Τ- ι β-лімфоцитів крові курчат-бройлерів
  (НУБіП України, 2020) Романович, Л.В.; Куртяк, Б.М.; Віщур, О.І.
  Досліджували окремі показники Т- і В-клітинної ланок імунітету курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування за додаткового введення до їх раціону токоферолу ацетату та аскорбінової кислоти. Дослідження проводили в одному з господарств Львівської області на чотирьох групах курчат-бройлерів по 100 голів у кожній, починаючи з 1- до 41-добового віку. Курчата контрольної групи отримували стандартний раціон, першої дослідної – раціон з додаванням токоферолу ацетату, другої дослідної – аскорбінової кислоти, а третьої – комплекс вказаних вітамінів. У цільній крові визначали відносну кількість Т- і В-лімфоцитів та їх окремих популяцій у реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана, проводили диференційований підрахунок розеткоутворюючих лімфоцитів із різним ступенем функціональної активності. Проведені дослідження показали, що додаткове введення курчатам до їх раціону токоферолу ацетату (вітаміну Е) та аскорбінової кислоти (вітаміну С) має стимулюючий вплив на кількість Т- і В-лімфоцитів і функціональну активність Т- і В-клітинної ланок імунітету. Про що свідчать збільшена кількості Τ-лімфοцитів (загальних, активних, теοфілін-резистентних ) і Β-лімфοцитів у крοві курчат-бройлерів, яким дοдаткοвο до раціοну ввοдили вітаміни. При цьому виявленο вищу функціοнальну активність досліджуваних імунοкοмпетентних клітин за рахунοк зміцнення рецептοрнοгο апарату Τ- і Β-лімфοцитів – збільшення кількοсті клітин із низькοю і середньою ступінню aвіднοсті і зниження неактивних у функціοнальнοму віднοшенні Τ- і Β-лімфοцитів крοві. Вказані зміни були виражені більшою мірою у крові курчат 27-добового віку за дії комплексу зазначених вітамінів. Отже, на основі проведених досліджень можна стверджувати про регуляторну роль вітамінів Е і С у формуванні клітинної ланки специфічної імунної відповіді курчат-бройлерів. За дії досліджуваних вітамінів, і, особливо аскорбінової кислоти констатовано збільшення кількості та підвищення функціональної активності Т- і В-лімфоцитів крові. Ці зміни, ймовірно, зумовлені антиоксидантною дією цих вітамінів у забезпеченні метаболічного гомеостазу мембран і рецепторного апарату імунокомпетентних клітин.
 • Документ
  The use of the synthetic analogue of leucin-encephaline in complementary therapy of dogs with chronic pancreatitis
  (НУБіП України, 2020) Milastnaia, A.G.
  A review of the problem of treating dogs for pancreatitis with peptide drugs is presented. The main attentin is paid to the analysis of the use of somatostatin, octreotide and the synthetic analogue of leucine-enkephalin – dalargin. Despite numerous studies of the therapeutic effects of these agents for acute pancreatitis and pancreatic necrosis in humane medicine, there is no definitive answer about their efficacy in dogs due to the lack of work performed in accordance with the criteria of evidence-based medicine. The use of dalargin in the complex therapy of dogs with chronic pancreatitis, eliminates or reduces pain and dyspeptic phenomena, contributes to the onset of positive changes at the same time a number of positive changes in the functional state of the pancreas manifested by decreased serum amylase activity 3 times, pancreatic lipase in the 1,9 times. Studies carried out on dogs, patients with chronic pancreatitis, it is determined that against the background of treatment of synthetic analogue Leukin-enkefaline – Dalagin. The intensity of pain decreased (up to 5 days in 90% of patients), decreased amylase and pancreatic lipase activity and TBK-active product (malonic dialdehyde, MDA) in their blood serum. Ultrasound showed data on the reduction of pancreatic edema, in 7 sick dogs, its sizes were restored to indicators in healthy animals.
 • Документ
  Визначення біологічної цінності м’яса органічних курчат
  (НУБіП України, 2020) Кучерук, М.Д.; Засєкін, Д.А.
  Вивчено хімічний склад м'яса і вміст амінокислот у м'язовій тканині курчат м'ясо-яєчного напряму продуктивності за органічного вирощування. Метою досліджень було вивчення впливу нутріцевтиків на якість і повноцінність курячого м’яса. Про біологічну цінність м’яса роблять висновок за «білково- якісним показником», який є співвідношенням триптофану (індикатором повноцінних білків м’язової тканини) до оксипроліну (показника неповноцінних сполучнотканинних білків). Дослідження проводились у органічному господарстві. Птиця утримувалась у пташниках із вільним виходом на пасовище, отримувала органічні корми. Курчатам дослідних груп (Д1 та Д2) застосовувались натуральні профілактичні препарати – пробіотик та постбіотик відповідно, курчата контрольної групи не отримували жодних профілактичних препаратів. Після забою птиці здійснювали порівняльну оцінку біологічної цінності м'яса дослідних і контрольних курчат, визначено амінокислотний скор білка грудних і стегнових м'язів. Встановлено, що застосування в годівлі пробіотика і постбіотика покращує амінокислотний склад м’яса птиці на фоні кращої продуктивності та збереженості курчат. Серед незамінних амінокислот у м’ясі курчат з Д1 реєстрували вірогідне збільшення валіну на 5,76 %, ізолейцину – на 5,22, лізину – на 7,42, метіоніну – на 4,96, триптофану – на 4,83, аргініну – на 4,98 %. У м’ясі курчат Д2 вірогідне збільшення показників розподілилось наступним чином: ізолейцину на – 4,75 %; лізину – на 8,05; метіоніну – на 9,67 %; триптофану – на 16,69; аргініну – на 5,71 %. Серед замінних амінокислот за результатами досліджень грудних м’язів курчат у дослідних групах відмічено збільшення в Д1 аланіну – на 5,47 % і цистину – на 11,49 %, а в Д2 аланіну – на 6,58 % і цистину – на 25,32 %. Білково-якісний показник м’яса органічних курчат обох дослідних груп перевищує значення такого у пробах м’яса курчат з контрольної групи. Отже, органічне вирощування птиці з використанням натуральних профілактичних нутріцевтиків сприяє покращенню біологічої цінності м’яса курчат.
 • Документ
  Оцінка факторів ризику смерті від кардіогенного набряку легень у котів за різних форм кардіоміопатій
  (НУБіП України, 2020) Костюк, О.С.; Якимчук, О.М.; Маринюк, М.О.
  Однією з найбільш поширених причин загибелі котів від кардіоміопатій є набряк легень. Різні форми захворювання можуть мати різноманітний перебіг і достовірно невідомо, як виявити тварин, що схильні до розвитку набряку легень і загибелі. Поява клінічних ознак пов’язана з недавніми стресовими ситуаціями (візит до клініки чи транспортування). Причиною розвитку симптомів задишки є застійні явища у паренхімі легень, що розвиваються внаслідок підвищення кінцево-діастолічного тиску у лівому передсерді. Достовірно невідомо, хто саме з хворих котів більше схильний до появи набряку легень та загибелі. Аналіз даних літератури підтверджує, що досліджень у цьому напрямку недостатньо. Стаття присвячена оцінці параметрів, що можуть бути використані для формування прогнозу перебігу захворювання. До досліджуваних груп були включені коти, власники яких звернулись до клініки зі скаргами на появу задишки та зниження загальної активності у тварин. особливу увагу Автори звернули на такі маркери: ступінь рентгенологічних змін, дані клінічного огляду, ступінь змін міокарду лівого шлуночка та передсердя. За результатами проведених дослідженнь було виявлено, що маркерами загибелі тварин від кардіогенного набряку легень можуть бути: співвідношення ширини лівого передсердя до ширини аорти більше 2.2, ступінь рентгенологічних змін у паренхіми легень та зниження систолічної функції серця. Потовщення стінок лівого шлуночка та наявність спонтанного контрастування не впливають на виживання у перші дні госпіталізації. Можливо, дані параметри мають вплив на загальну тривалість життя.
 • Документ
  Clinical presentation of fibrinous streptococcal uveitis in cattle
  (НУБіП України, 2020) Doroshchuk, V.O.; Povazhenko, I.O.
  Inflammation of the deep structures of the eye in cattle, in particular the vasculature, is rarely diagnosed, the cure rate is very small, due to insufficient study of diseases of the vascular tract of the eye. Inflammation of the vascular tract (uveitis) in cattle rarely becomes the object of scientific research, despite its prevalence. Uveitis, like many other diseases of the organ of vision, often leads to blindness, such animals are forced to cull, causing significant economic damage to agriculture. The disease has been poorly studied in productive animals, with the exception of horses, however, the literary sources concerning uveitis in cattle are isolated and unsystematic. Bovine uveitis requires a thorough and comprehensive study of the features of etiopathogenesis, symptoms, diagnosis, and the development of rational therapy. The article highlights the clinical symptoms of fibrinous uveitis of streptococcal etiology in cattle. Fibrinous uveitis is characterized by involvement in the inflammatory process of the iris and ciliary body. The disease is accompanied by sequential complications: synechia; cataracts and glaucoma; lysis of the lens and vitreous body, which leads to subatrophy of the eye. In the development of fibrinous uveitis streptococcal etiology should distinguish four stages: inflammatory hyperemia of the choroid; stage of fibrinous exudation and synechia; glaucoma and cataract stage, lens resection; enophthalmos. The disease stages consist of two phases: the phase of septic inflammation; phase of autoimmunization (phakogenic uveitis).
 • Документ
  Клітинний склад стравохідного мигдалика курей у постнатальному періоді онтогенезу
  (НУБіП України, 2020) Dyshliuk, N.V.
  У ссавців першим захисним бар’єром на шляху надходження антигенів через органи травлення є глоткове лімфоїдне кільце Вальдеєра-Пирогова, яке відсутнє у птахів. В останніх цю функцію виконує стравохідний мигдалик, що належить до периферичних органів гемопоезу та лімфопоезу. В них за впливу антигенної стимуляції, Т- та В-лімфоцити диференціюються в ефекторні клітини, які зумовлюють специфічний імунітет. Об’єктом дослідження був стравохідний мигдалик курей кросу Шевер 579 віком від однієї до 300 діб та 1, 2 і 3 роки. Під час виконання роботи використовували загальноприйняті класичні методи цитологічних досліджень. Цитологічні дослідження виконували на препаратах-відбитках, які фарбували за Райтом комерційними фарбами ЛейкоДиф 200 (Erba Lachema, Чеська республіка) та за Папенгеймом фарбами Hemocolor (Merck, Федеративна республіка Німеччина). Їх вивчали за допомогою мікроскопа “Olympus” (ок.х10, об. х100). У складі клітин стравохідного мигдалика курей виявляються лімфоцити, імунобласти, проплазматичні та плазматичні клітини, моноцити, макрофаги, ретикулярні клітини, гетерофіли та фібробласти. Серед них найбільше лімфоцитів. Їх уміст нерівномірно збільшується до 60-добового віку птиці. У курей віком 90–180 діб він залишається практично однаковим, а в особин старшого віку – дещо зменшується. Проплазмоцити і плазмоцити виявляються на препаратах-відбитках в невеликій кількості, починаючи з 15-добового віку курей. Із збільшенням віку птиці уміст цих клітин зростає і максимального значення набуває у однорічних. Уміст моноцитів і макрофагів на препаратах-відбитках незначний. Він нерівномірно зростає із збільшенням віку курей і максимальних значень набуває у 2-річному віці курей. Ретикулярні клітини формують основу стравохідного мигдалика і маскуються клітинами лімфоїдного ряду, а фібробласти і гетерофіли містяться в незначній кількості, яка не піддається статистичній обробці.
 • Документ
  Influence of the medications containing phospholipids on the serum immunoglobulin g level in calves during formation of colostral immunity
  (НУБіП України, 2020) Golopura, S.I.; Tsvilikhovsky, M.I.; Popadiuk, B.V.
  The results of the application of the medication “Membranostabil” and native phospholipid bilayer liposomes based on soybean lecithin developed by this research group for correction of serum immunoglobulin G (IgG) content in newborn calves during colostral immunity formation are presented. The indices of IgG content in blood serum of newborn calves have been investigated in dynamics - from the birth till the age of 11 days. Studies were performed on newborn calves of three groups (control, and two experimental ones) of the Ukrainian black-and-white dairy breed. The level of IgG was investigated by electrophoresis in polyacrylamide gel Quantitative estima- tion of protein fractions was performed by scanning the electrophoregram, with their subsequent graphical reconstruction and calculation by relative units or area using a computer program. It is established that “Membranostabil” medication and native liposomes from phospholipid bilayer based on soybean lecithin activate transport of immunoglobulins in small intestine and promote a significant increase of content of serum IgG compared to calves of the control group. The content of IgG in the serum of newborns calves of both experimental groups at 6 hours of age significantly increased and remained higher throughout the duration of the experiment, except for the calves of the first experimental group at the age of 7 days, compared with calves in the control group. The dynamics with comparative analysis of serum IgG content between calves of individual groups is shown. The increase of content of serum IgG in newborn calves is one of factors preventing early immunodeficiency, sepsis, development of digestive disorders, and other diseases of young animals.
 • Документ
  Український часопис ветеринарних наук
  (НУБіП України, 2020) Грищенко, Вікторія Анатоліївна; Ткачук, Світлана Алімівна; Мельник, Вікторія Іванівна; Куліда, Марія Анатоліївна; Галат, Марина Владиславівна
  Науковий журнал «Український часопис ветеринарних наук» входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», затверджених МОН України (наказ від 28.12.2019 р. № 1643) у галузі ветеринарних наук за напрямом 21 «Ветеринарія» зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». У журналі висвітлено результати наукових досліджень, з питань ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва, ветеринарної санітарії та гігієни, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ.