Міжнародний філологічний часопис - 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Сутність предметно-мовного інтегрованого навчання під час вивчення англійської мови студентами немовних факультетів
  (НУБіП України, 2019) Яременко, Н.В.
  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту предметного-мовного інтегрованого навчання під час викладання англійської мови студентам немовних факультетів (CLIL). Установлено, що методика CLIL виникла під впливом глобалізаційних процесів, які у свою чергу пов’язані зі швидкими темпами соціально-економічних змін; технологізацією та комп’ютерізацією; появою мілінніалів.
 • Документ
  Preparatory stages of terminological work observing automation concepts
  (НУБіП України, 2019) Yakushko, K.H.
  The article deals with the description of the practice to implement linguistic studies on the practical lessons of the professionally oriented English. The main conclusions: the development of interdisciplinary relations of philology with automation is an important prerequisite to develop professional mobility of each future specialist in automation basing upon a certain algorithm, the first stages of which (preliminary detection of unfamiliar professional notions texts, inventory of existing lexical units being associated with the specification of the terms of the exact field of knowledge and the identification of the most commonly professional terms-phrases) conclude the background for the more responsible communicative-oriented stages of working with the terminology system.
 • Документ
  Методи і технології викладання іноземних мов у вищій школі
  (НУБіП України, 2019) Пономаренко, О.Г.
  Позиція англійської мови в Україні та світі як лідируючого засобу міжнародного спілкування пов'язана, перш за все, зі стрімким розвитком високих інформаційних технологій, економіки, підписанням угод з ЄС. Це підсилює мотивацію студентів ЗВО щодо вивчення англійської мови як основної мови міждержавного спілкування, мови наукових досліджень, бізнесу, політики, торгівлі. Вивчаючи іноземну мову важко придумати щось нове. Однак за допомогою сучасних технологій можна збільшити ефективність вже відомих методів під час навчання студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Новітні методи комунікації в умовах глобальних трансформацій у світовій політиці
  (НУБіП України, 2019) Чекалюк, В.В.; Ільянова, А.О.
  У статті досліджено сучасні методи комунікації, учені пропонують свої методи та нестандартні форми примноження людських ресурсів та наявного потенціалу націй. Група дослідників пропонують своє бачення процесів творення позитивного іміджу лідера і держави у взаємодії зі ЗМІ. Викладено висновки науково-практичної колаборації іміджмейкера-практика В. В. Чекалюк та психолога-філософа А. О. Ільянової, обґрунтовано взаємозв’язок, вплив державного іміджу, тиражованого у ЗМІ, на свідомість громадянина, підвищення патріотизму і формування подальшого іміджу України за кордоном і в самій країні.
 • Документ
  Аналіз форм назви України в англомовному медійному дискурсі
  (НУБіП України, 2019) Балалаєва, О.Ю.
  У статті аналізується вживання двох форм назви України як держави в англомовному медійному дискурсі – без артикля Ukraine та з артиклем the Ukraine. Порівняно частотність уживання обох форм у закордонних медіа на межі ХХ-ХХІ ст., показано зростання частотності вживання форми без артикля Ukraine після розпаду Радянського Союзу та отримання Україною незалежності. Висвітлено історію питання, наведено приклади хибного вживання форми the Ukraine сучасними політичними і громадськими діячами вищого ешелону та реакція на це провідних засобів масової інформації. Доведено некоректність вживання означеного артикля з назвою України як з граматичної, так і з геополітичної точки зору, адже така форма може мати конотацію регіональності. Граматичний аспект питання проілюстровано загальними правилами вживання артикля з назвами країн в англійській мові, що регулюється за географічним і політичним принципом, та прикладами назв держав, в яких використання артикля має дискусійний характер. Показано, що вживання артикля у назві України може бути припустимим лише з певною стилістичною метою, наведено приклади такого вживання.
 • Документ
  Monomial variables in english audit terminology
  (НУБіП України, 2019) Chaika, O.I.
  The article highlights certain peculiarities of monomial variables in the audit terminology as exemplified in the English language. That becomes possible by focusing on similarities found between an algebraic expression, its components and operations, and a terminological set expression in English for Audit as a language for specific purpose.
 • Документ
  Specifics of english economic terminology translation
  (НУБіП України, 2019) Khrystiuk, S.B.
  Economic terms are considered to be one of the most dynamic parts of the lexical and semantic language system. Thus, taking into account that there are significant differences in the structure of the different countries economic systems, economic terms require the detailed study within one language and further comparison within two or more languages.
 • Документ
  Інтегрований словник дендронімів як засіб уніфікації назв зелених насаджень парків і скверів
  (НУБіП України, 2019) Харченко, С.В.
  Статтю присвячено актуальним питанням лексикографічної праці над ботанічною номенклатурою. Запропоновано модель інтегрованого словника дендронімів, визначено методологію його укладання та розкрито його роль в уніфікації назв зелених насаджень парків і скверів. Розглянуто методологічні засади укладання такого виду словника, визначено джерельну базу реєстрових слів. Обґрунтовано структуру словникової статті, що складатиметься зі слова-заголовка українською мовою, його міжнародного відповідника латинською мовою, короткого опису дендроніма, синонімічних назв до нормативної номенклатури, її діалектних варіантів.
 • Документ
  On some problems of translating syntactical constructions in private legal documents
  (НУБіП України, 2019) Pandian, S.T.; Rubinska, B.I.
  The article analyzes some problems of translating syntactical constructions in private legal documents. The purpose of the article is to identify certain isomorphic and allomorphic features of English and Ukrainian syntax in framework of solving particular translation problems.
 • Документ
  Мовностилістичні особливості відтворення художнього тексту українською мовою
  (НУБіП України, 2019) Сидорук, Г.І.; Шевчук, О.О.
  У статті розглядаються актуальні питання мовно-виражальних особливостей художнього стилю в літературних творах, визначення художнього твору та нормативних вимог до нього. Приділено увагу індивідуальному стилю автора та його диференційним ознакам. Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати норми перекладу, дослідити письменника як творчу індивідуальність, адже власний стиль автора втілює спроби знайти спосіб вираження свого бачення та розуміння світу, організувати художній матеріал, створити неповторну роботу, щоб привернути увагу читача, зацікавити його своїм текстом, не порушуючи при цьому стилю тексту оригіналу.
 • Документ
  Про деякі проблеми перекладу юридичних документів
  (НУБіП України, 2019) Рубінська, Б.І.; Дімітрієва, М.О.
  У статті розглядаються актуальні питання перекладу юридичних документів. Метою дослідження у зв’язку з невеликим обсягом є не глибоке вивчення усіх лінгвістичних проблем перекладу, а навести найбільш проблемні з них на прикладі перекладу юридичних термінів з української на англійську і навпаки. У статті визначено характерні особливості перекладу юридичної термінології документів.
 • Документ
  On the issue of intensification and the choice of intensifier
  (НУБіП України, 2019) Polishchuk, O.S.
  One of the main issues, which relates to the study of the category of intensity and draws much attention of linguists is the exact description of its position among other semantic categories, the definition of its boundaries, interconnection and interaction. The subject of this work is the semantic category of intensity, which is inherent, at least indirectly, in principle in any linguistic situation, and which can be embodied in the language in a variety of ways. The most interesting is the level of phraseology, because stable comparative phrases capture traditional national images and representations preserved from the earliest times, and allow demonstrating the specificity and relevance of the symbols of individual nations. The purpose of this study is, firstly, to analyse the essence and limits of the semantic category of intensity, its position and relationship with other linguistic categories; and secondly, to review of the means of expressing this category on the appropriate language levels; and, thirdly, on the background of the linguistic corps, to compare Russian and English stable comparative phrases.
 • Документ
  Ранньобарокові мотиви синтезу почуттєвого та раціонального в трагедіях Д. Форда, Ф. Бомонта і Л. Флетчера
  (НУБіП України, 2019) Летуновська, І.В.
  статті розглядається поетика та жанрово-стильові особливості ранньобарокових трагедій. Аналізуються світоглядні основи екзальтації як важливого елементу поетики барокових трагедій. Досліджується таке художньо-естетичне явище як художній синтез почуттєвого і раціонального. Персонажі аналізованих трагедій, описуючі свої почуття часто вдаються до сакральних термінів, що притаманне саме літературі бароко. В статті порівнюється трактовка почуття любові в творах бароко, маньєризму, ренесансу та середньовіччя.
 • Документ
  Ukrainian and russian borrowings in polish of the petty nobility village of Dorohan in Zhytomyr region
  (НУБіП України, 2019) Zakhutska, O.V.
  The article presents Ukrainian and/or Russian borrowings used by Poles living in a small petty nobility village in Zhytomyr region in Ukraine in comparison with some other Polish dialects in the same territory.
 • Документ
  Metacommunicative contact-establishing topicalizing questions in modern english dialogic discourse
  (НУБіП України, 2019) Grabovska, I.V.
  The article focuses on the initial stage of the communicative contact. The paper examines functional and semantic properties of metacommunicative contact-establishing topicalizing questions as organizational means of dialogic discourse. The spectrum of metacommunicative contact-establishing themes realized by topicalizing questions in modern English dialogic discourse is suggested. Metacommunicative contact-establishing topicalizing questions regulate the flow of interaction, contribute to the realization of communicative feedback.
 • Документ
  Проблеми міжнаціональних відносин у творчій спадщині Пантелеймона Куліша
  (НУБіП України, 2019) Шинкарук, Л.В.; Шинкарук, О.В.
  У статті досліджено проблеми міжнаціональних відносин у творчій спадщині Пантелеймона Куліша; проаналізовано погляди науковців про палкого патріота України, який протягом усього життя невтомною повсякденною працею доводив безмежну свою любов до рідної землі та взаємин з іншими державами; поглиблено зміст ідейно-тематичних пріоритетів світоглядної парадигми П. Куліша; з’ясовано об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливали на формування поглядів митця на проблеми міжнаціональних відносин.
 • Документ
  Структурне упорядкування фразеологізованих тавтологійних речень
  (НУБіП України, 2019) Личук, М.І.
  У статті досліджено й схарактеризовано структурні типи фразеологізованих речень з тавтологійними компонентами.
 • Документ
  Panteleimon Kulish’s symbolic imagery in comparison to the cristian and mythological archetypal symbolism (based on the story “Granny from the other world”)
  (НУБіП України, 2019) Кравченко, Н.К.
  The paper focuses on the symbolic imagery of the P. Kulish's story “Granny from the other World” in the framework of its relation to the fairy tale / mythological and Christian word pictures. The research aims at identifying the symbolic images of the Kulish‟s story in their comparison to Christian and mythological concepts while undertaking the images‟ comparative semiotic and archetypal analysis. To achieve the purpose, we have applied the methodology composing of the methods of archetypal analysis, text and contextual interpretation analysis, elements of the structural-narrative, stylistic and comparative analysis.
 • Документ
  Теоретичні аспекти розмежування понять модусу і диктуму
  (НУБіП України, 2019) Шинкарук, В.Д.
  У статті визначено критерії розмежування модусу й диктуму та їхнє співвідношення в семантико-синтаксичній структурі речення; встановлено, шо в основі виділення цих аспектів значення речення лежить антиномія мовної системи і її використання, мови і мовлення, антиномія значення речення і "значення мовця"; обґрунтовано взаємозв’язок лексичних, морфологічних та синтаксичних виразників модусних і диктумних значень у структурі речення.
 • Документ
  Міжнародний філологічний часопис
  (НУБіП України, 2019) Шинкарук, В.Д.; Куїк-Каліновська, А.; Харченко, С.В.; Сиротіна, О.О.; Амеліна, С.М.; Панова, Н.Ю.; Калита, А.А.
  У журналі вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.